Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 21. jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

Jegyzőkönyv

 

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 21. napján 16,05 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendes nyílt ülésén.

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, távol van Bednárik László és Takácsné Váloczi Tünde.

 

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes öt fővel, hiányzik Bednárik László és Váloczi Tündeképviselők a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri  Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

245/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pontokat, kéri, hogy a kiadott napirendi pontokhoz 10. napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a mezőőr járművének kérdését, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

16,10 órakor megérkezik Takácsné Váloczi Tünde képviselő.

 

dr. Molnár Zsuzsanna jelzi, hogy sürgősségi indítvánnyal él, a zárt ülés vonatkozásában.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

246/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

 1./Sirály strand üzemeltetési ügye

2./  Varga Sándor stég létesítési engedély kérelme

3./  Örsi Kálmán TSZT és HÉSZ módosítás iránti kérelme

4./  A Délegyháza 119/1 hrsz-ú, ún. „Légtechnika” ingatlanból kialakuló telkek ügye

5./  Könyvvizsgálói szerződés ügye

6./  Az Iskola módosított Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének jóváhagyása. A 2011/2012. tanévben induló 1. osztályok bontási ügye

7./  Délegyháza lelőhelyű római kori kő ügye

8./  CSÖSZ ügyek

9./  Egyéb településfejlesztési és településüzemeltetési ügyek

10./               A mezőőr szolgálati járművének ügye

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antal köszönetet mond a Képviselőknek a Falunapon végzett munkájukért.

 

dr. Molnár Zsuzsanna  ismerteti a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

1./     Sirály strand üzemeltetési ügye– előadó: polgármester

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti ez előterjesztésaktualitását, miszerintDélegyháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 13/2011. (I.18.) számú határozatában eldöntötte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Délegyháza 396 hrsz-ú kivett töltés megnevezésű 8660m2 ingatlanból ún. „Sirály strand”nevű területet (kb.150mx 30m) HÍD-BAU Bt. (képviselője: Hidasi Miklós) részére strand kialakítása és üzemeltetés céljából határozott időre 2014. december 31-ig használatba adja. A használatba adás feltétele az volt, hogy a strand (fürdőhely) üzemeltetéséhez szükséges megfelelő hatósági engedélyeket HÍD- BAU Bt. saját költségén beszerzi, az üzemeltetésre átadott strandon illemhelyet alakít ki, a strand használatáért belépődíjat nem szed, gondoskodik a terület tisztántartásáról, és a fűnyírásról, a szemétszállításról. Ennek fejében az önkormányzat a terület használatáért díjat nem kér. A szerződés megkötésére Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, a szerződés 2011. február 21. napján felek között megkötésre került.

 

2011.06.07-én kelt levelében HÍD-BAU Bt. képviselője: Hidasi Miklós azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az ÁNTSZ szakvéleménye alapján a fent nevezett partszakasz alkalmatlan a strand (természetes fürdőhely) kialakítására, így a megkötött szerződést kérte módosítani park üzemeltetésére.

 

dr. Riebl Antal elmondja, hogy személyesen ellenőrizte a partszakaszt, ahol megfelelő rendet és tisztaságot talált, kéri a képviselők támogatását, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

247/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy 13/2011. (I.18.) számú határozatában foglaltakat visszavonja és helyette az alábbi határozatot hozza:

Délegyháza Község Önkormányzat tulajdonában álló Délegyháza 396 hrsz-ú kivett töltés megnevezésű 8660m2nagyságúingatlanból ún. „Sirály park”nevű területet (kb.150m x30m = 4500m2) HÍD-BAU Bt. (képviselje: Hidasi Miklós) részére park kialakítása és üzemeltetés céljából átadja 2014. december 31. napjáig vonatkozóan, a szerződés megkötésére felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert.

Az üzemeltetési szerződés megkötésének feltétele, hogy HÍD-BAU Bt. (képviseli: Hidasi Miklós) szabályszerűen működtetett parkot létesít, melyre belépőt nem szed. Az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket pl: fűnyírás, szemétszállítás, illemhely kialakítás, engedélyek beszerzése, a park előtt figyelmeztető táblák kihelyezése az alábbi feliratokkalüzemeltető feladata és költsége

-„nem kijelölt fürdőhely, nem ellenőrzött vízminőség”

-„kutyát bevinni tilos”

-„június 1-től augusztus 31-ig a horgászás tilos”.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületet utólag tudomásul veszi, és hozzájárul a terület lekerítéséhez.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő- testület

 

 

2./     Varga Sándor stég létesítési engedély kérelmeelőadó: polgármester

 

Takácsné Váloczi Tündeismerteti az előterjesztést, miszerint, Délegyháza Község Önkormányzatához 2011. április 21. napján Varga Sándor kérelmet nyújtott be, melyben a Délegyháza 424 hrsz-ú ingatlan előtt (természetben: 2337 Délegyháza, Kéktó sétány 74.) a II. számú tóban kíván víziállást elhelyezni.  Kérelméhez csatoltan benyújtotta a vonatkozó helyi rendeletben szabályozott nyilatkozatot, mely nyilatkozatban a Délegyháza 424 hrsz-ú ingatlan (elsősori ingatlan) tulajdonosa hozzájárult a tervezett stég elhelyezéséhez.

Amint az már ismert, Délegyháza Község Önkormányzat 44/2010. (XII.15.) számú rendeltével módosította a korábbi víziállás létesítésére vonatkozó szabályozást a mellékletben foglalt módon, így a kérelmezőknek már elegendő az elsősori ingatlantulajdonosok nyilatkozatát beszerezni, ha stéget kívánnak létesíteni az érintett partszakaszon, ennek megfelelően nyújtotta be Varga Sándor a kérelmét és a mellékelt nyilatkozatot. A víziállásokról szóló rendelet azonban a kérelmezett partszakaszon kifejezetten tiltja víziállás létesítését.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők támogatását az elutasítás vonatkozásában, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

248/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

 

 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Sándor víziállás létesítési engedély kérelmét – mely kérelem Erdős Péter 1/1 arányú tulajdonában lévő, Délegyháza 424 hrsz-ú (természetben: 2337 Délegyháza, Kéktó sétány 74. számú) ingatlan előtt a Délegyházi II. számú tavon (Délegyháza Község Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 396. hrsz-ú sétányához csatlakozó) tervezett víziállás létesítésére irányul -, azonban  önkormányzati hatósági jogkörében eljárva

a víziállás létesítéséhez nem járul hozzá.

Jelen határozat ellen a kézbesítését követő 30 napon belül keresettel lehet élni a Pest Megyei Bíróságon.

Indokolás

Varga Sándor (2337 Délegyháza, Kavics u. 16. szám alatti lakos), kérelemmel fordult Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete felé, melyben az általa a II. számú tóba elhelyezni tervezett stégjéhez kéri a Képviselő - testület létesítési engedélyét. A kérelem tartalmát, a helyszín térképkivonatát, a tulajdonviszonyokat, valamint a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálva megállapítható, hogy a víziállás kérelmezett létesítése Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú vizeken (bányatavakon) víziállások létesítésének és fenntartásának, valamint mederhasználatának szabályozásáról szóló módosított 5/2009. (II.18.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 9. § b) pontjának rendelkezései alapján nem engedélyezhető, mert a Rendelet korlátozó-tiltó rendelkezéseit felsoroló 9. § - a kimondja, hogy nem létesíthető semmilyen víziállás a II. tó Sirály strandi rész és a strand után lévő öböl teljes hosszán (2. számú segédlet)

 

A fenti tényállás, valamint a hivatkozott jogszabályok alapján Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatát a 2004. évi CXL. törvényben szabályozott eljárásban hozta meg.

 

A jogorvoslati jogot az 1990. évi LXV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3./     Örsi Kálmán TSZT és HÉSZ módosítás iránti kérelmeelőadó: polgármester

 

Takácsné Váloczi Tündeismerteti az előterjesztést, miszerint Délegyháza Község Önkormányzatához 2011. május 4. napján Örsi Kálmán kérelmet nyújtott be, melyben a tulajdonában lévő, Délegyháza 036/11 hrsz-ú, szántó megjelölésű 4,2975 ha térmértékű ingatlanának övezeti besorolását kívánja módosítani a kérelmében leírtak szerint.

Délegyháza Község Önkormányzat Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata 2005. évben készült, melyet azóta  számos (számszerűen 9 db elkészült és 3 db jelenleg is folyamatban lévő) szabályozási terv egészít ki, illetve módosít. Évek óta az egyik legfontosabb településfejlesztési feladat ennek teljes körű felülvizsgálata, a meglévő hibák javítása, illetve az egyes szabályozási tervek összehangolása és egységes szerkezetbe foglalása. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) vonatkozó 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatoknak a településszerkezeti tervet legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szüksége esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. Ez azonban olyan komplex feladat, melyre Délegyháza Község Önkormányzatának évről – évre nem jut elegendő forrása. Mindezek ellenére a község lakosainak nagy része igényli a tervben történő azonnali kisebb nagyobb változtatásokat, melyek főként a jelenleg hatályos 2005. évi terv azon hiányosságából adódik, mely szerint nem minden esetben és területen voltak tekintettel a terv készítői a kialakult, meglévő állapotokra. Ez ügyben már önkormányzatunk megtette a kellő intézkedéseket, azonban a tervezett módosítások ezt a területet nem, illetve nem olyan módon érintik, ahogy azt a kérelmező szeretné. Mindezeket figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a TSZT és HÉSZ módosítását.

 

Örsi Kálmánelmondja, hogy 20 éve foglalkozik telephelyek létesítésével, melyek segítenének a településen új munkahelyek teremtésében, illetve iparűzési adó bevétele lenne az önkormányzatnak. Ezek a vállalkozások mind környezetbarátok, és nem hangosak. Természetesen minden költségét vállalja a módosításnak és a kialakításnak. Kéri kérelme támogatását.

 

Dóra Aladár elmondja, hogy véleménye szerint nem indokolt a TSZT és HÉSZ folyamatos módosítása, mert ők normális életet akarnak élni, és ha új besorolási övezet lesz, akkor például ők már nem biztos, hogy azt tudják megvalósítani, amire kérték 2005-ben a módosítást, és ami most még folyamatban van. Az Ő területe az út másik oldalán van.

 

 dr. Riebl Antal kéri, hogy a képviselők fontolják meg a Pénzügyi Bizottság álláspontját, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

249/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Örsi Kálmán (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 54. szám alatti lakos, továbbiakban: Ügyfél) kérelmét - melyben az Ügyfél tulajdonában lévő Délegyháza 036/11 hrsz-ú, 4,2975 ha alapterületű, szántó megjelölésű ingatlan jelenlegi övezeti besorolását kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és lakóövezeti besorolásúvá történő módosítását kérelmezi – és a kérelmet, valamint a kérelem teljesítéséhez szükséges Településszerkezeti terv készítés és Helyi Építési Szabályzat módosítás kezdeményezését

 

elutasítja.

 

Indokolás

 

Ügyfél 2011. május 4. napján érkezett kérelmében a tulajdonában lévő, Délegyháza 036/11 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatását kéri. A délegyházi földrészletekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megállapítása, módosítása, és erre vonatkozó településrendezési szerződés megkötése az önkormányzatnak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt mérlegelési jogkörébe tartozik, illetőleg az önkormányzat maga határozza meg, hogy kivel és milyen tartalommal köt településrendezési szerződést. A településrendezés során figyelemmel kell lenni az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. §-ában foglaltakra.

A kérelem tárgyát képező ingatlan övezeti átsorolásából adódóan megnövekedő szolgáltatási többletigényeknek Délegyháza Község Önkormányzata intézményeinek kapacitása nem tudna eleget tenni, tehát az Önkormányzat nem tudná ellátni az 1990. évi LXV. törvényben előírt kötelező önkormányzati alapfeladatait.

A fenti tényállás, valamint a hivatkozott jogszabályok alapjánDélegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatát az Étv. 2., 7., 8., 17., 30/A.§-a, valamint az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján hozta meg, s a fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4./     A Délegyháza 119/1 hrsz-ú, ún. „Légtechnika” ingatlanból kialakuló telkek ügye – előadó: polgármester

 

dr. Riebl Antal ismerteti, hogy a  bevételek generálása céljából egyik kiemelt fontosságú ingatlanvagyon értékesítés miatt elkészíttették az ingatlan megosztási vázrajzát, és a megosztás jelenleg földhivatali eljárás alatt áll.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogya Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ügyet, és arra a megállapításra jutott, hogy mivel a kialakítandó ingatlanok mérete kb.900-1000m2, így a hatályos rendeletet figyelembe véve 5.500.- Ft+ áfa összegben javasolja megállapítani annak négyzetméter árát.

 

Dóra Aladár felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon figyeljenek oda a terület beépíthetőségére, mert tudomása szerint 80%-osan beépíthető a terület.

 

dr. Riebl Antal kéri, hogy a képviselők fontolják meg a Pénzügyi Bizottság álláspontját, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

250/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy Délegyháza község Önkormányzat tulajdonában lévő, Délegyháza 119/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 7 127 m2 térmértékű (ú.n. „Légtechnika”) ingatlanán kialakításra kerülő 4 telket 5.500.- Ft+áfa/m2 áron kívánja értékesíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

5./     Könyvvizsgálói szerződés ügye – előadó: polgármester

 

dr. Riebl Antal ismertetiaz előzményeket, miszerint Délegyháza Község Önkormányzatának könyvvizsgálatát a Képviselő-testület által kiírt pályázat eredményeként kiválasztott PEPI Kft. (Bartha Gyula könyvvizsgáló) látta el 2009. november 16-től 2011. április 30-ig, de most szerződés szeretne módosítani oly módon, hogy az árat 75.000.-Ft+áfában határozzák meg.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogya kialakult sikeres együttműködés alapján indokolt a szerződés meghosszabbítása. A felek közötti tárgyalások eredményeként könyvvizsgáló úr a korábbi 60.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében ellátja az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatait 2015. április 30. napjáig, azzal a kiegészítéssel, hogy a díjat a szerződés fennállása alatt évenként felül kell vizsgálni, és legalább az infláció arányában változtatni kell.

 

dr. Molnár Zsuzsanna megjegyzi, hogya könyvvizsgáló úrdíjazásából hiányzó összeget 2011. évre a költségvetés általános tartalékból kell finanszírozni.  

 

dr. Riebl Antal kéri, a képviselők támogatását, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

251/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 1-től 2015. április 30-ig terjedő időszakra a könyvvizsgálói feladatok ellátásával megbízza a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft-t (2014 Csobánka, Panoráma u. 17., Cg. 13-09-071857, képviseli Bartha Gyula ügyvezető) havi 60.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében, azzal, hogy a díjat a szerződés fennállása alatt évenként felül kell vizsgálni, és legalább az infláció arányában változtatni kell.Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  a könyvvizsgálói szerződés megkötésére és aláírására. A Képviselő-testület a 2011. évi díjazás fedezetét a költségvetésnek a könyvvizsgálatra tervezett (szolgáltatási kiadások) előirányzata, valamint az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester

 

6./     Az Iskola módosított Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének jóváhagyása. A 2011/2012. tanévben induló 1. osztályok bontási ügye – előadó: polgármester

 

dr. Riebl Antal ismerteti, hogy aleendő 1. osztályos gyermekek szülei aláírásgyűjtő ívvel alátámasztott kérelmet nyújtottak be Önkormányzatunkhoz, valamint a Hunyadi János Általános Iskolához, melyben idén szeptembertől két leendő első osztály indítását, valamint azt kérik, hogy a gyermekeket egymástól nem elválasztva, az óvodai csoportokkal egyezően indítsa el az Iskola a két osztályt. 

 

Jakus Lászlónéelmondja, hogy az Oktatási Bizottság tárgyalta az ügyét és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében megalapozottnak tartják a szülők kérését. Egy évfolyamon több osztály indítása esetén az osztályok összetételének meghatározása azonban nem a fenntartó Önkormányzat, hanem az Iskola hatáskörébe tartozik.  Ennek érdekében az Iskola takarékossági intézkedéseket vállalt, az órák átcsoportosításával, a hittan órarend szerinti tanításának, és így a nem kötelező etika óráknak a megszüntetésével. (A hittan oktatására választott oktatásként természetesen a továbbiakban is lesz lehetőség). Az iskola vállalta továbbá, hogy amennyiben a szeptemberben induló első osztályok gyermeklétszáma 26 fő vagy az alá csökken, a 2 osztályt egyesítik.

 

dr. Riebl Antalfelveti annak kérdését, hogy a készségtárgyak osztályozása nem biztos, hogy hű képet ad az iskola eredményességéről, mert így a készségtárgyakban szerzett jó eredmények húzzák fel az iskola átlagát, javaslata, hogy gondolják át hogy szükséges-e a készségtárgyak osztályozása.

 

Jakus Lászlónéelmondja, hogy volt már ilyen, de aztán úgy döntöttek, hogy ismét osztályozni fogják a gyerekek teljesítményét.

 

Dóra Aladármegjegyzi, hogy a készségtárgyakkal az akaratot kellene osztályozni, és nem biztos, hogy az eredményeket.

 

dr. Riebl Antal bejelenti, hogy kéri az iskolától az egyéni teljesítmények méréséről készült dokumentumokat.

 

Jakus Lászlóné jelzi, hogy ezt a következő testületi ülésre tudja hozni.

 

dr. Molnár Zsuzsanna kérdése arra irányul, hogy van-e hatályos jogszabály arra vonatkozóan, hogy ne jeggyel, hanem szövegesen értékeljék a gyerekek munkáját a készségtárgyak esetében.

 

Jakus Lászlóné: Igen.

 

dr. Riebl Antalkéri,  hogy vizsgálják meg a készségfejlesztés lehetőségét a következő testületi ülésen.

 

Szilveszter Lajoskérdése az, hogy miért nem éneklik a gyerekek a Himnuszt és a Szózatot?

 

dr. Riebl Antal javaslata az, hogy vegyék le az ügy tárgyalását a napirendről, és igazoló jelentést kér az iskola igazgatójától, hogy miért nem jelent meg a testületi ülésen, hogy érveljen a készségtárgyak osztályozása mellett, és szavazásra teszi fel indítványát.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Jakus Lászlóné) és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

252/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete eldönti, hogy a következő testületi ülésen tárgyalja a a Hunyadi János Általános Iskolaaktualizált (módosított) Pedagógiai Programját, és ennek részeként Helyi Tantervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antal kéri, a képviselők támogatását az 1. osztály ügyében, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

253/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a Hunyadi János Általános részére a 2011/2012. tanévben kettő első osztály indítását engedélyezi, tehát a 2011/2012. tanévben az 1. évfolyamon indítható osztályok számát kettő osztályban határozza meg, az Iskola által vállat takarékossági intézkedésekhez (órák ésszerű átcsoportosítása, hittan órarend szerinti tanításának, és így a nem kötelező etika óráknak a megszüntetése), valamint ahhoz kötött feltétellel, hogy amennyiben az érintett osztályok gyermeklétszáma 26 fő vagy az alá csökken, a 2 osztályt az Iskola egyesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

        

7./     Délegyháza lelőhelyű római kori kő ügye – előadó: polgármester

 

Takácsné Váloczi Tündeelmondja, hogy Délegyháza Község polgármestere 2011. február 16. napján kelt levelében arra kérte a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, hogy a múzeumban található délegyházi lelőhelyű, római kori követ a megrendezésre kerülő Falunapokon kiállíthassuk és amennyiben lehetőség van rá, azt a későbbiekben a hivatalban tárolhassuk. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója által 2011. április 1-én kelt levelében jelezte felénk, hogy a követ az érvényes előírások alapján nem tudják kölcsönadni önkormányzatunknak, arról azonban ellenszolgáltatás fejében nemes másolatot készítethettünk. 2011.április 18-án polgármesterünk árajánlatot kért a múzeumtól a nemes kő másolat elkészítésére vonatkozóan, melyet 2011.05.25-én megérkezett levélben meg is kaptunk. Az árajánlatban 83.000.-Ft szerepel a műkőből készült másolat elkészítése díjaként, melynek elkészítési ideje 3 hét. Mivel szerettük volna a Falunapokra meglepni a lakosainkat a szép műkő másolattal, így 2011.május 26-án polgármesterünk megrendelte a másolat elkészítését, az ajánlatban szereplő 83.000.-Ft-ot pedig elutaltuk a Magyar Nemzeti Múzeumnak. 2011.05.27-én telefonáltak a Nemzeti Múzeumból, hogy az általuk kiküldött árajánlat csak az anyagszükségletet tartalmazta és a rezsiköltségeket nem. A múzeum pénzügyi osztályával folytatott hosszas egyeztetést követően végül szóban 258.000.-Ft-os árajánlatot kaptunk a műkőmásolat elkészítésére vonatkozóan. Mivel ez az összeg jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre, így a Pénzügyi Bizottság nem támogatja a Római kori kő másolatának elkészíttetését, azzal a feltétellel, hogy az átutalt összeget a Múzeum utalja vissza.

 

dr. Riebl Antal kéri, a képviselők támogatását, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

254/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete eldönti, hogy a Római kori kő másolatának elkészíttetését jelen anyagi helyzetében nem támogatja, és felkéri Hivatalát, hogy az átutalt 83.000.-Ft-ot utaltassa vissza a Magyar Nemzeti Múzeumtól.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző,

 

8./     CSÖSZ ügyekelőadó: polgármester, alpolgármester

 

dr. Riebl Antal ismerteti az előzményeket, miszerint akadályoztatása esetén a CSÖSZ ülésein az Szilveszter Lajos alpolgármester, illetve az Ő akadályoztatása esetén Görbe István helyettesítse.

 

Szilveszter Lajos felveti, hogy a Bizottság elnökei nem helyettesíthetnének-e.

 

dr. Riebl Antal álláspontja, hogy ha Görbe István nem tud menni abban az esetben, eseti megbízás adható a bizottsági elnököknek. Szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

255/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Alapszabálya alapján meghatalmazza Szilveszter Lajos alpolgármestert és Görbe István képviselőt, hogy a Társulási Tanács ülésein, melyen dr. Riebl Antal polgármester egyéb akadályoztatása miatt nem tud részt venni, valamennyi napirendi pontban teljes jogkörben képviselje Délegyháza Község Önkormányzatát. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá dr. Riebl Antal polgármestert, hogy az erre vonatkozó meghatalmazást aláírja.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

dr. Molnár Zsuzsannajelzi, hogy a CSÖSZ társulási megállapodás  kapcsán is szavazni kell a testületnek.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az új Társulási megállapodást, és elfogadását javasolja.

 

dr. Riebl Antal ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

256/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy elfogadja a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2011. április 21-i ülésén módosított Társulási Megállapodást, mely a következő módosításokat tartalmazza :

„A Társulási Tanács feladatainak előkészítésére, a végzett munka segítésére javaslatok,

vélemények kialakítására bizottságokat hozhat létre három fő megválasztásával. Az

egyes bizottságok feladata a bizottság hatáskörébe tartozó konkrét feladatok előkészítése, véleményezése a témakörben megvalósuló projektek figyelemmel kísérése és segítése. A bizottság közvetlen kapcsolatban áll a Társulás Elnökével, Elnökhelyetteseivel és Munkaszervezetével.”Ugyanezen pontban a célfeladatokra létrehozott bizottságok helyett a Társulási Tanács az alábbi bizottságokat hozta létre:

RSD, és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Turisztikai és Idegenforgalmi Bizottság, Területfejlesztési Bizottság.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

9./     A mezőőr szolgálati járművének ügye – előadó: polgármester

 

dr. Riebl Antal elmondja, hogy a mezőőr szolgálati járműve elromlott, melynek megjavítási költsége kb. 200 ezer forint. Egy új quad kb. 500-600 ezer forintba kerül, melybe most 80 ezer forintos értékbe beleszámolnák a javításra szoruló értékét.

 

Szilveszter Lajos úgy gondolja, hogy kérjenek be több árajánlatot.

 

dr. Riebl Antal indítványozza, hogy a napirendi pontot ne tárgyalják, hanem rendes előkészítés után kerüljön a testület elé, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

257/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a mezőőr szolgálati járművének kérdéséről a következő testületi ülésen dönt.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Takácsné Váloczi Tündetájékoztatja a képviselőket, hogytalált egy olyan pályázatot (KEOP-7.3.1.2/09-11és KEOP-3.1.2/09-11 - Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények), ami után érdemes lenne utánajárni, hogy nem indulhatna-e a falu.

 

dr. Riebl Antal indítványozza, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai nézzenek utána a lehetőségeknek, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

258/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy felkéri Hivatalát, hogy a (KEOP-7.3.1.2/09-11és KEOP-3.1.2/09-11 pályázat lehetőségeit tekintse át, és ha szükséges kezdje meg az előkészítő lépéseket a pályázat benyújtására.Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

dr. Riebl Antal indítványozza, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a Civil szervezetekkel és pártokkal annak érdekében, hogy a Délegyháza környéki tavak megmentéséért a Falunapokon meghirdetett kezdeményezést támogassák, és gyűjtsenek aláírásokat tagjaik körében.

 

dr. Riebl Antal kéri a képviselők támogatását.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

259/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy megkeresi a Civil szervezeteket és Pártokat a Délegyháza környéki tavak megmentéséért indított aláírásgyűjtés ügyében.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

dr. Riebl Antalmegköszöni a munkát és a nyílt ülést bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Riebl Antal                                                     dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                       jegyző

 

 

                               Görbe István                                                     Tóth Mihályné          

                             hitelesítő képviselő                                           hitelesítő képviselő

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.