Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.02. jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

 

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 2. napján 8,05 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, távol van Jakus Lászlóné. 

 

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes hat fővel, hiányzik Jakus Lászlóné képviselő, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri  Szilveszter Lajos, és Tóth Mihályné képviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

176/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Szilveszter Lajos és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antal ismerteti a napirendi pontokat, és a jegyző asszony sürgősségi indítványát a kiegészítésekkel, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

177/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./  A 1337/1, 1335/10 és 1335/20 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel egybekötött telekhatár-rendezési ügye 

2./  Kitüntetési rendelet(ek) módosítása

3./  CSÖSZ Kistérségi Kulturális Stratégia elfogadása

4./ Dunavarsány – Délegyháza összekötő út felújítására kiírt közbeszerzési eljárás felhívásának módosítása.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Polgármester szünetet rendelt el, majd folytatódott az ülés, közben megérkezett Jakus Lászlóné, így kiegészült a Képviselő-testület és 7 fővel folytatódott a munka.

 

1. A 1337/1, 1335/10 és 1335/20 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel egybekötött telekhatár-rendezési ügye – Előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az ingatlannal kapcsolatosan eddig történteket. Az ügyvédi munkát a volt partner irodája ingyenesen elvállalta, a földkiméréssel kapcsolatos költségeket pedig azt javaslom, viselje az önkormányzat, mert ez még így is egy nagyon kedvező, hiszen miattunk van szükség a telekhatár rendezésére a kút miatt.Az ingatlan nyilvántartási költségek a vevőt terhelik.

 

Szilveszter Lajos kérdése arra irányul, hogy ez mekkora költséget jelent.

 

dr. Molnár Zsuzsanna válasza, hogy mintegy 150 ezer forint.

 

dr. Riebl Antal felolvassa a határozati javaslatot és kéri a képviselők szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

178/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban e tárgyban hozott határozatát visszavonja, és eldönti, hogy rendezni kívánja a tulajdonában lévő, Délegyháza 1337/1 hrsz-ú, 3 983 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi, Délegyháza 1335/10 hrsz-ú, 6 106  m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanjai, valamint Molnár Galina 1/1 arányú tulajdonába lévő, Délegyháza 1335/20 hrsz-ú, 725 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanok telekhatárát jelen határozat elválaszthatatlan részét képező változási vázrajz alapján az alábbiak szerint:

 1.  Délegyháza 1337/1 hrsz-ú ingatlan területe 3 983 m2 – ről 2705 m2 - re csökken,
 2. Délegyháza 1335/10 hrsz-ú ingatlan területe 6 106 m2 – ről 5950 m2 - re csökken, valamint
 3.  Délegyháza 1335/20 hrsz-ú ingatlan területe 725 m2 – ről 2159 m2 – re nő.

 Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Molnár Galina ajánlatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok  1434 m2 térmértékű területcsökkenésével járó telekhatár-rendezés ellenértékeként Molnár Galina ingatlantulajdonos 9 000 000 Ft+Áfa vételárat fizet meg a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatár-rendezéshez szükséges változási vázrajz elkészítése és a kialakuló telekhatár kitűzése földmérői díjazásának kifizetését magára vállalja a kialkudott kedvező szerződési feltételekre tekintettel.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a telekhatár-rendezéssel egybekötött adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző                                                                                         

 

 

2. Kitüntetési rendelet(ek) módosítása – Előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal elmondja, hogy felhívást intéztek a civil szervezetekhez, és Forgó Vilmosné jelezte, hogy azt  kitüntetést, melyet nem délegyházi lakos is kaphat ne csak egy személy kaphassa meg egy adott évben, hanem kettő. Ez teszi szükségessé a rendelet módosítását.

 

dr. Molnár Zsuzsanna elmondja, hogy az előző ülés után elhangzott, hogy a két bizottság együttesen tegyen javaslatot a kitüntetésekre. Ez került átvezetésre, valamint, észleltük, hogy a korábbi Délegyháza Tiszteletbeli Polgára rendeletben meg volt határozva, hogy bordó tokban kell átadni a kitüntetést, de eddig ez nem így volt, és ezért a színt kivezettük a rendeletből. Eddig is zöld tok, volt szeretnénk ennél maradni.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……../2011. (……...) önkormányzati rendelete

      a „Délegyháza Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím és oklevél adományozásának rendjéről szóló 11/2009. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (a rendelet elfogadásra került 2011.május 2-án, kihirdetve 20/2011.(V.2.) számon 2011. 05.2-án.)

 

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……../2011.(……….) önkormányzati rendelete

      a „Délegyházáért” kitüntető oklevél adományozásának rendjéről szóló 17/1998.(VIII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet elfogadásra került 2011.május 2-án, kihirdetve 21/2011.(V.2.) számon 2011. 05.2-án.)

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

…../2011. (…….) önkormányzati rendelete

a „Kimagasló Közösségi Munkáért” Oklevél adományozásának rendjéről

szóló 29/2010. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet elfogadásra került 2011.május 2-án, kihirdetve 22/2011.(V.2.) számon 2011. 05.2-án.)

   

 

3. CSÖSZ Kistérségi Kulturális Stratégia elfogadása Előadó: dr. Riebl Antal 

 

dr. Riebl Antal elmondja, hogy az elmúlt CSÖSZ ülésen került elfogadásra ez a stratégiai terv, melyet azóta számos kritika ért Hoffman Pál tököli polgármester és országgyűlési képviselő részéről. Ha ezt a dokumentumot nem fogadja el a társulás, akkor 500 ezer forinttól elesik. Ezért úgy döntött a grémium, hogy fogadja el az előterjesztést, és törekedjenek arra, ahogy az igényeknek megfelelő változtatások folyamatosan kerüljenek az előterjesztésbe. A CSÖSZ kérése az volt, hogy ezt az előterjesztést május 10-ig el kell fogadni.

 

Takácsné Váloczi Tünde leszögezi, hogy ezt most csak a cél érdekében kell megtenni, mert több fogyatékosságát is felfedezte a Stratégiai tervnek.

 

dr. Riebl Antal kéri, hogy a Délegyházával foglalkozó részeket folyamatosan figyeljék, és aktualizálják.

 

Bednárik László több hiányosságra felhívta a figyelmet, melyet a határozatban szeretne rögzíteni.

 

dr. Riebl Antal megfogalmazza a képviselők javaslatait, és kéri szavazataikat.

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

179/2011. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete eldönti, hogy a Ráckevei Kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjainak közreműködésével megalkotott — 2011-2014. időszakra vonatkozó — Kistérségi Kulturális Stratégiát elfogadja, az alábbi kiegészítésekkel:

Rendezvények közé javasoljuk felvenni: a Délegyházi Pünkösdi Királyválasztás és Lovas Felvonulás, Délegyházi Napok Tökfesztivál, Szüreti Fesztivál.  A helyi látnivalók közé javasoljuk felvenni a Délegyházi tavakat. A szálláshelyek közé javasolja felvenni Naturista Oázis Kemping, és Tavirózsa Kemping mellé a többi szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyeket Vénusz Kemping, Üdülőház, Tó-Parti Camping, Tókert Kemping, Tavirózsa Üdülőház, Nomád Kemping, Napsugárház Kemping. A civil szervezetek közé javasoljuk felvenni a Délegyházi civil szervezeteket, valamint kérjük a Délegyházi Hírek szerkesztőjét módosítani Derzsi Katalinra.

Felhatalmazza a Munkaszervezetet, hogy az önkormányzatok által tett adatpontosításokat a Stratégián átvezesse. 

Felelős: Szabó József, elnök

Határidő: azonnal

 

 

 4. Közbeszerzési eljárás kiírása a Dunavarsány – Délegyháza összekötő út felújítására – Előadó:  dr. Riebl Antal

 

dr. Czapek Dorka elmondja, hogy annyi módosulna az ajánlattételi kiírásban, hogy nem fogjuk tudni kiküldeni az ajánlattételi kiírásokat, és emiatt nem tudjuk betartani a 15 napos határidőt. Azért nem tudtuk kiküldeni, mert az út műszaki leírása nincs a birtokunkban, reméljük, ezt a héten megkapjuk. Így a dokumentum beszerzésének határideje, az ajánlattételi határidő, valamint a felbontási határidő május 26-ra módosulna 16-a helyett, és emiatt a kezdést és befejezést is kitolnánk egy héttel, így a kezdés június 27-re, míg a befejezés augusztus 8-ra tolódna.

 

dr. Riebl Antal kérdése, hogy három hét alatta nem tudunk megkötni egy szerződést?

 

dr. Czapek Dorka elmondja, hogy a hiánypótlás miatt 30 napot kellene hagyni. A befejezés maradhatna július 31, mert ez az eredeti határidő, bár az vasárnap, vagy július 28.

 

dr. Riebl Antal sokan kérdezik, hogy miért nem csináltatjuk meg a MÁV előtti utat is, kéri, hogy erről az újság következő számában jelenjen meg egy kimerítő ismertető.

 

Szilveszter Lajos elmondja, hogy az a véleménye, hogy a MÁV-tól szerezzék be az engedélyt, és egy második lépcsőben újítsák fel azt is.

 

dr. Riebl Antal jelzi, hogy egy közbeszerzési eljárás folyik és azzal a tartalommal kell befejezni az útépítést. Az egy új helyzet lesz, amire fel kell készülni, majd akkor. Már most tudjuk, hogy ez a beruházás többe kerül, és sokkal nagyobb erőforrásokat kell átcsoportosítani, lehet, hogy beruházás hátrányára. Jakus Lászlóné javaslatára elmondja, hogy az út felfestését a régi részen is megcsináljuk, ha erre így van igény.

 

dr. Molnár Zsuzsanna összefoglalja a változásokat.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

180/2011. (V.02.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dunavarsány – Délegyháza út felújítása” tárgyú projekt megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint módosítja:

 1. Az ajánlattételi felhívás II. szakasz II.3.) pontjában foglalt időpontok tekintetében: 
   A kezdés időpontját 2011. június 20. helyett 2011. június 27. napjában állapítja meg.
  A befejezés időpontját 2011. július 31. helyett 2011. július 28. napjában állapítja meg.

  Az időtartam így 42 napról 31 napra módosul.
 2. Az ajánlattételi felhívás IV. szakasz IV.3.3) pontjában foglalt dokumentáció beszerzésének határideje 2011. május 16. 13:00 óráról 2011. május 26. 13:00 órára módosul.
 3.  Az ajánlattételi felhívás IV. szakasz IV.3.4) pontjában foglalt ajánlattéli határidő 2011. május 16. 13:00 óráról 2011. május 26. 13:00 órára módosul
 4. Az ajánlattételi felhívás IV. szakasz IV.3.7) pontjában foglalt ajánlatok felbontásának ideje 2011. május 16. 13:00 óráról 2011. május 26. 13:00 órára módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

dr. Riebl Antal  a rendkívüli ülést bezárja, köszöni a közös munkát.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Riebl Antal                                                   dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                       jegyző

 

 

                               Szilveszter Lajos                                                     Tóth Mihályné          

                             hitelesítő képviselő                                                 hitelesítő képviselő

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.