Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.24. jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 24. napján 16,00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, távol van Bednárik László és Szilveszter Lajos. 

 

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes öt fővel, hiányzik Bednárik László, és Szilveszter Lajos a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri  Görbe István, és Jakus Lászlóné képviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

227/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István, és Jakus Lászlóné képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antal ismerteti a napirendi pont, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

228/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./ Egészségház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

2./ Tavirózsa Kemping Kft. strand ügye

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 


1. Egészségház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót az előadónak.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a Délegyháza Község Önkormányzat 2011. április 19. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén arról határozott, hogy az 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 130/3 hrsz-ú (természetben: 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 8. szám alatt található), kivett egészségház megjelölésű, 1 445 m2 térmértékű belterületi ingatlanán lévő egészségház felépítmény 300 m2 alapterületű tetőterének hasznosítására kiírt pályázatot elbíráló határozatát visszavonja, és a pályázatot azonos tartalommal – kis kiegészítéssel - újra kiírja. A kiírt pályázatra 2011. május 19. határidőre beérkezett 1 db ajánlat bontását – a pályázati kiírásnak megfelelően – a Pénzügyi – Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság szakértők bevonásával 2011. május 24. napján elvégezte. Egy pályázat érkezett, mely megfelel a kiírásban szereplő feltételeknek, ez a cég a Brickimpex Építőipari és Szolgáltató Kft., akinek az előző tájékoztatás szerint adószámát felfüggesztették. Ezek az információk azóta tisztázódtak, kizárásra utaló momentum nincsen. A Brickimpex kéri, hogy amennyiben elnyerik a pályázatot, mielőbb kössenek vele szerződést, mert őszre szeretné befejezni a munkákat. A Pénzügyi Bizottság javasolja a szerződés megkötését.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

229/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egészségház tetőterének hasznosítása” tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül a Brickimpex Építő és Szolgáltató Kft ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a pályázat tárgyát képező tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzéséről és annak feltételeiről szóló szerződést készítse elő a soron következő testületi ülésére oly módon, hogy határozza meg a tető szerkezetkész elkészítésének idejét, azzal a kikötéssel, hogy ha a szerződésben meghatározott időpontra nem szerzi meg a használatbavételi engedélyt, akkor a vételár jogcíme átalánykártérítésre változik.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja még, hogy álláspontja az, hogy a szerződésben hangsúlyozzák ki a kellő hangszigetelés kikötését, és a bontott anyagok újrahasznosítását.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

230/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2011.(V.24.) számú határozatát kiegészíti oly módon, hogy a szerződés térjen ki a hangszigetelésre, és a bontásból származó, újra hasznosítható anyagok felhasználására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

 


2. Tavirózsa Kemping Kft. strand ügye – előadó: dr. Riebl Antal 

 

dr. Riebl Antal átadja a szót az előadónak.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a Tavirózsa Kemping Kft. képviseletében Varga Gábor ügyvezető 2010. évben kezdeményezte a Tavirózsa Kemping előtti partszakasznak strand üzemeltetési célú kedvezményes (délegyházi vendégek és lakosság érdekeit szolgáló ingyenes) használatát, és kizárólag a kempingen keresztül történő megközelíthetőségét. A Tavirózsa Kemping Kft. tehát a Tavirózsa Kemping előtti partszakaszon (a 1317/46 hrsz-ú, „tó” megjelölésű ingatlanból kialakult parti növekményen) kívánt strandot üzemeltetni. A Képviselő-testület tárgyalta és jóváhagyta Varga Gábor kérelmét, azonban a strand létesítése és engedélyeztetése egyéb okokból 2010. évben elmaradt. A Tavirózsa Kemping Kft. ismét kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy járuljon hozzá a strand létesítéséhez, a 2010. évi határozatban foglaltakhoz hasonlóan, de azzal a kiegészítéssel, hogy a stranddal érintett partszakaszt lekeríthesse, oly módon, hogy a strand a Lázy Kft. telkétől kezdődően a Tavirózsa Kempingig tartana (1329 – 1328 – 1327 – 1326 hrsz.). A természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet rendelkezik. A fürdőhely kijelölési eljárást a vízparti terült tulajdonosának kérelmére folytatja le a népegészségügyi intézet kistérségi intézete, és dönt a fürdőhely kijelöléséről. A fürdőhelyek üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat és üzemeltetési feltételeket a kormányrendelet részletesen tartalmazza. A kormányrendelet szerint a fürdőhely üzemeltetőjének a fürdőhely tulajdonosa, vagy az minősül, akire a tulajdonos a kormányrendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta. Amennyiben a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tavirózsa Kemping Kft. a Tavirózsa Kemping (1326 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan), valamint a 1327, 1328, 1329 hrsz-ún ingatlanok előtti partszakaszon (az önkormányzat tulajdonában álló, 1317/46 hrsz-ú, „tó” megjelölésű ingatlanból kialakult parti növekményen) jogszerűen természetes fürdőhelyet (strandot) üzemeltessen, döntenie kell arról is, hogy hozzájárul-e a partszakasz lezárásához, valamint arról, hogy a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben foglalt jogát a fenti terület tekintetében átruházza a Tavirózsa Kemping Kft-re, mint üzemeltetőre.

 

dr. Molnár Zsuzsanna elmondja, hogy az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a tó, nincs külön parti sétány.

 

Németh Sándor elmondja, hogy a Horgászegyesület felkérésére, és mint magánember szeretné elmondani a véleményét, miszerint nem javasolja a strandfürdő létrehozását, mert a horgászok így a tavat nem tudják megközelíteni és nem körbejárható a tó, minden ellenőrizhetősége megszűnik. Kéri, hogy a sorompót zárja le az önkormányzat, mert sok a vadhorgász.

 

Jakus Lászlóné kérdése arra vonatkozott, hogy a Németh úr tulajdonában lévő területen mikor fog megszűnni az az áldatlan állapot, amely elborzasztja az arra járókat.

 

Németh Sándor elmondja, hogy megengedte a barátjának, hogy lerakja a holmiját, és ő is várja, hogy mikor viszi el a holmiját.

 

Lenhart Károly örömét fejezi ki, hogy a tavak mellett strandot engedélyez az önkormányzat, mert ez Délegyháza érdekét szolgálja.

 

dr. Riebl Antal lezárja a vitát, mivel tájékoztatja a hallgatóságot, hogy a szakhatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket.

 

dr. Riebl Antal összegzi az elmondottakat, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

231/2011. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Kemping Kft. strandlétesítési kérelmével kapcsolatosan az alábbiakat határozza el:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete végleges tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tavirózsa Kemping Kft. a Tavirózsa Kemping (1326 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan), valamint a 1327, 1328, 1329 hrsz-ún ingatlanok előtti partszakaszon (az önkormányzat tulajdonában álló, 1317/46 hrsz-ú, „tó” megjelölésű ingatlanból kialakult parti növekményen) jogszerűen természetes fürdőhelyet (strandot) üzemeltessen, az alábbi feltételekkel:

1.    A Tavirózsa Kemping Kft. a Tavirózsa Kemping (1326. hrsz), valamint a 1327, 1328, 1329 hrsz-ún ingatlanok előtti partszakaszon saját kockázatára létesíthet beruházásokat, azok megtérítésére nem tarthat igényt, akkor sem, ha a Tavirózsa Kempingre kötött bérleti szerződés annak lejárta előtt bármely okból megszűnne.

2. A Tavirózsa Kemping Kft. részére adott fenti hozzájárulás a Tavirózsa Kemping ingatlanra kötött bérleti szerződés időtartamára, tehát legkésőbb 2015. április 30-ig érvényes, azzal a kikötéssel, hogy ha a bérleti szerződés ezen időpont előtt megszűnik, illetőleg a társaság felszámolás vagy végelszámolás alá kerül, vagy adószámát felfüggesztik, a jelen hozzájárulás hatályát veszti. 

3. A strand (természetes fürdőhely) üzemeltetésével kapcsolatos teljes felelősség, beleértve a strand működéséhez jogszabályban előírt hatósági engedélyek beszerzését is, a Tavirózsa Kemping Kft-t terheli.

4. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2008 (IV.03.) Korm. rendeletben foglalt jogait és kötelezettségeit a fenti terület tekintetében átruházza a Tavirózsa Kemping Kft-re, mint üzemeltetőre, a hozzájárulás időtartamára.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tavirózsa Kemping Kft. a fürdőhely biztonságának biztosítása érdekében a strandként (fürdőhelyként) működő területet annak határain lekeríthesse. Határidő azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

dr. Riebl Antal  a rendkívüli ülést bezárja, köszöni a közös munkát.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Riebl Antal                                                   dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                       jegyző

 

 

Délegyháza, 2011. május 25.

 

 

 

                               Görbe István                                                     Jakus Lászlóné          

                             hitelesítő képviselő                                           hitelesítő képviselő

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.