Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.17. jegyzőkönyv (1.)

Jegyzőkönyv

 

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 17. napján 14,05 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendes nyílt ülésén.

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, távol van Bednárik László és Szilveszter Lajos. 

 

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes öt fővel, hiányzik Bednárik László és Szilveszter Lajos képviselő, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri  Jakus Lászlóné és Tóth Mihályné képviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

194/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Jakus Lászlóné és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antal ismerteti a napirendi pont, kéri, hogy a kiadott napirendi pontok közül a 12. napirendi pontot 1-ként tárgyalja a Képviselő-testület, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

195/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

2. Víziközmű Társulat ügyei

3. Településtervezési szerződés (Portaterv Kft.) ügye 

4. Lhotsky Károly területvásárlási ajánlata 

5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

6. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról

7. Intézkedési-likviditási terv elfogadása             

8. Közterület-használati rendelet módosítása: díjak felülvizsgálata, mozgóárusítás szabályozása

9. Nagy Attila és a Faluszépítő Egyesület Ifjúsági Tagozatának kérelme

10. Utcák elnevezése

11. Délegyházi Napok Szervező Bizottság beszámolója

12. Tájékoztató az önkormányzat új honlapjáról    

13. Beszámoló a jegyzői gyámhatóság 2010. évi tevékenységéről

14. Óvodavezetői pályázat kiírása

15. A 1337/1, 1335/10 és 1335/20 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel egybekötött telekhatár-rendezési ügye – határozat módosítása

16. Óvoda pályázat - közbeszerzési eljárás bírálata

17. Kölcsey Kórus támogatási kérelme

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület


 

dr. Riebl Antal ismerteti a beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

1./A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2010. évi tevékenységéről – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót Gyurasics Gábornénak a Szolgálat megbízott vezetőjének.

 

Gyurasics Gáborné összefoglalja a leírtakat és kéri a képviselők támogatását.

 

dr. Riebl Antal elfogadásra javasol a beszámolót, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

196/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy elfogadja a Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

2. /  Víziközmű Társulat ügyei– előadó: dr. Riebl Antal


dr. Riebl Antal ismerteti az előzményeket, miszerint a  Képviselő-testület 2011. április 19-i ülésén tárgyalta a Víziközmű Társulat ügyeit, melynek során döntést hozott a Raiffeisen Bank felé fennálló hitel előtörlesztéséről.

Az ülésen több kérdés is felmerült, melyek tisztázásra várnak. Az ülés előtt, és azt követően Veress Béla úr, az Ellenőrző Bizottság tagja is több beadványt nyújtott be az Önkormányzat felé, valamint több cikket is írt a Délegyházi Hírekbe. Az ügyek tisztázása érdekében megpróbáltuk beszerezni az Ellenőrző Bizottság által véleményezett, és a Küldöttgyűlés által elfogadott társulati mérlegbeszámolókat. A Küldöttgyűlés által elfogadott mérlegeket azonban sem a jelenlegi elszámolótól, sem a könyvelést végző cégtől, sem az irattárból nem tudtunk beszerezni.  Úgy tűnik, hogy a Küldöttgyűlés által elfogadott, aláírt mérleg a cégbíróságnál sem került letétbe helyezésre, illetőleg amely mérleg benyújtásra került, az a Küldöttgyűlés által azt megelőzően nem került elfogadásra.  A Veress Béla úr által leírt problémák tisztázása érdekében az általa benyújtott és rendelkezésünkre álló beadványokat megküldtük az érintett személyek (DTV Zrt., Bulyáki Antal, Bánfalvi Sándorné) felé az azokkal kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából, felkérve őket a Képviselő-testület ülésén való részvételre.

 

Bánfalvi Sándorné összefoglalja a 10 éve húzódó ügyet, lásd a jegyzőkönyv melléklete.

 

14,30-kor Szilveszter Lajos megérkezett.

 

Veress Béla elmondja, hogy a probléma lezárásnak nem ez a módja. Üljön le az önkormányzat és dokumentálja, hogy mit nem csinált, és mit kell megcsinálnia. Csak az utalások jogosságáról tud elszámolni. Gyurkó Szilvia vagy utalt, vagy nem. Kriston aljegyzősége idején keddenként tartottunk értekezletet. A mérleget nem tudtam ellenőrizni. Az újságcikkben meglepetéssel olvastam, hogy miért és mit ír a polgármester. Tévedésekről van szó. A mérlegekhez én nem tudok hozzászólni, de mérlegeket tudok mutatni, amin 2004. és 2005-ben Pénzesné mutatott be, és az Ellenőrző Bizottság további intézkedését kérte. Levelemmel figyelmet szeretnék felhívni, hiszen bizottságot sem tudtam összehívni, hiszen nem volt bizottság. Ezek a dolgok nem rajtam múltak. Üljenek le az érintettek a meglévő dokumentumokkal, és akkor lesz előre lépés. Ehhez ragaszkodom. Amit én bemutatok dokumentumot az nem hamisítvány, és vállalom érte a felelősséget.

 

dr. Riebl Antal kérdése, hogy ki volt a pénzügyi dolgokért a felelős, arra kíváncsi, hogy ezt ki vállalja?

 

Veress Béla erről nem nyilatkozik, hiszen nem ért hozzá. Ragaszkodik ahhoz, hogy nem most, hanem egy másik fórumon beszéljék meg a dolgokat.

 

Ács Sándor, a DTV Zrt. vezérigazgatója  elmondja, hogy mint üzemeltető nem tud szakvéleményt adni. A DTV megtette a szükséges lépéseket, de minden adatot csak a polgármester külön kérésére, és engedélyére hajlandó kiadni, minden más kérdésben csak a társuláson keresztül hajlandóak kommunikálni. Leszögezi, hogy a DTV sem tartalmi, sem formai hibát nem követett el. Az üzemeltetési engedély engedélyt a hatóság azért nem adta – szóbeli tájékoztatás szerint – mert szennyvíztelepnek nincs meg az engedélye, és neki mindig a műszaki problémák miatt tett bejelentést.

 

Ács Sándor távozik.

Vita alakul ki a 35 millió letéti pénz okán.

 

dr. Molnár Zsuzsanna megjegyzi, hogy 35 millió a letéti pénz, melyet a Víziközmű küldöttgyűlési határozata szabadított fel, és ha ilyen határozat nem lett volna, akkor a bank ezt a az összeget nem engedi el, hiszen a Víziközmű Társulat küldöttgyűlési határozatával elrendelt zárolás volt a bank felé a fedezet.

 

dr. Riebl Antal véleménye az, hogy ezt a kérdést egy rendkívüli ülés keretében kell tisztázni, majd szavazásra teszi fel az indítványt.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

197/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Víziközmű társulás ügyében most érdemi határozatot nem hoz, hanem rendkívüli ülés keretében kívánja tisztázni, a Víziközmű Társulat ügyét.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület


 

3./ Településtervezési szerződés (Portaterv Kft.) ügye – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal  ismerteti az előzményeket, majd átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 10. napján megtartott ülésén arról döntött, hogy a község településrendezési eljárására (1. Árpád utca és Petőfi utca menti területek telekméretének módosítása, 2. Megjelölt „Má-á” övezeti besorolású területek beépíthetőségének megvalósítása, 3. Gazdasági, ipari területek kijelölése) vonatkozó ajánlatok közül a Portaterv Kft. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek, vele kívánja megkötni a szerződést. A szerződéskötés időpontjáig azonban olyan plusz területek övezeti besorolásának módosítása iráni igény jelentkezett, melyet célszerű jelen eljárás során együtt kezelni a korábbiakkal. Önkormányzatunk részéről felmerülő újabb igények (Kamion tavak részterülete, temető bővítésének, parkoló kialakításának lehetősége) megjelölésre kerültek a Portaterv Kft. – vel lefolytatott tárgyalás során, így természetesen ennek megfelelően a településtervező is módosította ajánlatát.  A módosított ajánlatban (szerződés-tervezetben) szereplő 3 125 000 Ft tervezési díj magába foglalja az ott (2/c pontban) megjelölt „Kamion-tavak részterületének” módosítását is, mely módosítás során – a terület tulajdonosával (T.I.F. Kft-vel) lefolytatott előzetes tárgyalások alapján – kialakuló építési telkekből önkormányzatunk jelentős területtel gazdagodik, így a terveztetés költsége hosszú távon minden bizonnyal megtérül.

 

Nagy István úr a TIFI Kft részéről, azt gondolja, ha látná a vázrajzot, akkor tudná az elvárásokat megbeszélni.

 

Marthi Zsuzsanna a Portaterv Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a munka egy kiinduló alapból és egy egyeztetési folyamat után alakul ki, álláspontja szerint, ez megfelelő biztosíték. Van egy részösszeg, amit arra tennének félre, és csak akkor kerülne kifizetésre, ha egy megfelelő, és elfogadható tervet készítenek.

 

dr. Riebl Antal  így egy telek kerülne az önkormányzat tulajdonába, ha ez a projekt beindul.

 

Nagy úr egy egyeztetés még szükséges lenne.

 

Marthi Zsuzsanna ajánlata, hogy legyen egy elkülönített összeg a vázlatra, hiszen a szellemi tartalom ebben van. A típusát kell kitalálni, kigondolni.

 

dr. Riebl Antal  megállapítja, hogy a Portaterv részéről egy kiváló ajánlat érkezett, és Nagy úrnak látnia kell,hogy itt mindenki azon dolgozik, hogy egy jó megoldás szülessen. Tehát akkor az első ütemezés rendben, és ezzel párhuzamosan kezdenénk a második ütembe.

 

Marthi Zsuzsanna elmondja, hogy a munka úgy kezdődik, hogy az önkormányzat részéről kimegy egy levél és megkeressük a lakosságot. Ott van egy kb. három hét a válaszig, hogy mit is gondolnak, és mit szeretnének a tervben látni. Ez az időszak alkalmas arra, hogy ezt a vázlatot végiggondoljuk, és mikor elkezdődik a munka, eldől, hogy folytatjuk vele, vagy csak halad az eredeti program.

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a két ajánlat között nettó 1,1 millió a különbség eredetileg 1,4 millió forint volt és most 2,5, millió forint, akkor ebből a növekedés a temető miatt van, ez mekkora arányaiban.

 

Marthi Zsuzsanna ezt én úgy 150-nek saccolom.

 

Takácsné Váloczi Tünde így támogatni tudja az ajánlatot.

 

dr. Riebl Antal  szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

198/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. ajánlatát, és a Kft. által megküldött – jelen határozat mellékletét képező – szerződés-tervezetben feltüntetett területeket érintő Településrendezési terv elkészítésére vonatkozó tervezési szerződést meg kívánja kötni az ajánlatot adóval, az alábbi  kiegészítéssel: A TIF Kft. egy előzetes vázrajz alapján dönt arról, hogy a település tervezési eljárásban részt kíván-e venni, mely előzetes vázrajz elkészítésének költségét (150 ezer forintot) az önkormányzat vállalja. Amennyiben a TIF Kft. úgy határoz, hogy részt kíván venni a településtervezési eljárásban akkor az önkormányzattal a későbbiekben településrendezési szerződést köt.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a tervezett Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását jelen határozat mellékletét képező árajánlatban foglaltak alapján megrendelje, a településtervezési szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

4./ Lhotsky Károly területvásárlási ajánlata – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal Délegyháza Község Önkormányzatához érkezett kérelem alapján Lhotsky Károly meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő 974 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű, kivett közterület megjelölésű ingatlant (parti lejárót) telek-kiegészítés jogcímen. Elmondás a szerint a parti lejárót évek óta nem használja senki, gazos elhanyagolt volt egészen ez év elejéig, amikor a községgondnokság kitakarította. A lejárótól mintegy 50 – 100 méterre több lehetőség is van a parti sávot megközelíteni, így álláspontja szerint senkit nem gátolna meg az ingatlan magántulajdonba adása a tópart megközelítésében. Fenti állításainak vizsgálata céljából hivatalunk 2011. május 4. napján helyszíni szemlét tartott, ahol jelen volt a kérelmező szomszédja is, aki Lhotsky úr állításait alátámasztotta, az értékesítés ellen kifogást nem emelt. Lhotsky úr 4 000 Ft/m2 + ÁFA összegű ajánlatot tett a helyszíni szemle alkalmával. Ha a Tisztelt Képviselő-testület a fenti ingatlan értékesítése mellett dönt, úgy az ingatlan átminősítését (közterületről beépítetlen területté) kell kérelmezni az illetékes földhivatalnál, majd egy rendelet formájában forgalomképessé kell tennie. A földmérő által elkészítendő vázrajz alapján megvalósuló telekhatár-rendezésről külön döntést kell majd hozni.

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, miszerint támogatják Lhotsky Károly kérését.

 

dr. Molnár Zsuzsanna ismerteti azt azt követő teendőket.

 

dr. Riebl Antal  szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint az ingatlant át kívánják minősíteni kivett beépítetlen területté.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

199/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Délegyháza 974 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű, közterület megjelölésű ingatlanát át kívánja minősíteni kivett beépítetlen területté, mely döntés meghozatalára a földhivatali átvezetés miatt van szükség. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a határozatot az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt a földhivatalhoz benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 

dr. Riebl Antal  szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint a 64  m2 térmértékű ingatlant értékesíteni kívánják.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

200/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben eldönti, hogy a tulajdonában lévő, Délegyháza 974 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű ingatlanát - átminősítést követően - értékesíteni kívánja a szomszédos ingatlan tulajdonosának, Lhotsky Károlynak telek-kiegészítés céljából. A vételárat - az Ügyfél által megajánlott - 4 000 Ft/m2+ Áfa összegben határozza meg a Képviselő – testület, mely vételár-ajánlatot folyó év végéig tart fenn. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint értesítse az Ügyfelet, hogy a telek-kiegészítés megvalósítása céljából szükséges vázrajzot földmérő segítségével saját költségén készítse el. Az elkészült vázrajz birtokában a testület külön határozatában dönt a telek-kiegészítéssel egybekötött adásvételi szerződés elfogadásáról. A telek-kiegészítéssel járó mindennemű költség a kérelmezőt terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

5./ A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása – előadó: dr. Riebl Antal

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, miszerint az Államkincstár utalásai miatt szükséges átvezetések miatt van szükség a költségvetési rendelet módosítására, és javasolja annak módosítását.

 

dr. Riebl Antal  szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

 /2011. (...   ) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről szóló 12/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet

2.sz.módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. május 17-én, kihirdetve 23/2011.(V.19.) számon 2011. 05.19-én.)

 

 

6./ Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az önkormányzat adóbevételeit, és megjegyzi, ha az önkormányzat nem lépett volna az adók emelése ügyében, akkor válságos helyzetbe kerülhetett volna.

 

dr. Molnár Zsuzsanna megjegyzi, hogy az iparűzési adóbevallások még nem érkeztek be, a bérek a negyedéves tényadatok tekintetében megfelelőek, a személyi juttatásokra 23,1%-ot használt fel az önkormányzat, a járulékoknál pedig 26,8%-ot teljesítettünk. Az iskolát időarányosan időben tudtuk finanszírozni. A rendszeres szociális kiadásokra tervezett 3 millió forintból, 1 681 ezer forintot teljesítettünk, amiből jelentős kiadás az ápolási díj. Az egyszeri kifizetésekre (rendkívüli átmeneti segély, átmeneti segély) tervezett összegből 1.084 ezer forint lett kifizetve, melynek jelentős részét a kamatmentes kölcsön mintegy 823 ezer forint teszi ki. A településüzemeltetés teljesítése időarányos.

 

dr. Riebl Antal a médiából kapott hírek miatt megtették a szükséges intézkedéseket a hitelek felvételére. Rendkívüli, szinte megvalósíthatatlan feladat az óvoda bővítése, mert a kapott ajánlatok nem megfelelők, mert a pályázati kiírásnak senki nem tudott megfelelni, így meghívásos pályázatot fogunk lefolytatni. Az óvoda bővítéséért minden ésszerű határig elmegy az önkormányzat.

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, miszerint nagyon fontos feladata a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a bevételi forrásokat kell megerősíteni.

 

Szilveszter Lajos elhagyja a termet 15 óra 54 perckor.

 

dr. Riebl Antal megjegyzi, hogy ingatlanközvetítőkkel megkezdte a tárgyalásokat, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

201/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző, 

 

 

7./ Intézkedési-likviditási terv elfogadása – előadó: dr. Riebl Antal

 

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik az előzőhöz, és elemzi a Pénzügyi Bizottság által tárgyalt likviditási tervet, melyet elfogadásra ajánl.

 

Szilveszter Lajos visszatér 15 óra 58 perckor.

 

dr. Riebl Antal megjegyzi, hogy a népszerűtlen döntéseknek reményei szerint itt látszik majd a hozadéka, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

202/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetéről készített beszámolót és a likviditási mérlegről adott tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző, 

              

 

8./ Közterület-használati rendelet módosítása: díjak felülvizsgálata, mozgóárusítás szabályozása – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az előterjesztést.

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság véleményét, miszerint szükség volt a rendelet módosítására, mert így az jelentős bevételt teremt piaci viszonyok szerint.

 

dr. Riebl Antal támogatja a javaslatot, és kéri a képviselők támogatását, és szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……./2011. (….) önkormányzati rendelete

a közterület használat szabályairól szóló

15/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet elfogadásra került 2011. május 17-én, kihirdetve 24/2011.(V.19.) számon 2011. 05.19-án.)

 

 

9./  Nagy Attila és a Faluszépítő Egyesület Ifjúsági Tagozatának kérelme– előadó: dr. Riebl Antal

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti, hogy Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete 109/2011. (III.10.) számú képviselő testületi határozatában eldöntötte, hogy Nagy Attila délegyházi lakos valamint Délegyházi Faluszépítő Egyesület Ifjúsági Tagozatának kérelme tárgyában az új körülmények figyelembevételével egy későbbi testületi ülésen dönt. A Pénzügyi- Fejlesztési- Ügyrendi Bizottság és Oktatási- Kulturális- Sport Bizottság 2011. március 30. napján megtartott összevont Bizottsági ülésre mindkét kérelmezőt meghívták. Javaslatuk az volt, hogy az Önkormányzat a Faluszépítő Egyesület és Nagy Attila evezős csapat létrehozása céljából benyújtott területhasználati kérelme tárgyában akként döntsön, hogy az ún. „Vizi telep” ingatlant adja használatba a létrehozandó evezős csapatnak ideiglenes jelleggel, használati díj nélkül és a rezsidíjak megfizetését az önkormányzat vállalja egy átlagos mértékig. A javaslatban szerepelt továbbá, hogy a használatot az önkormányzat kizárólag az ingatlan értékesítéséig biztosítsa. Amennyiben az önkormányzat értékesíteni tudja az ingatlant, azt az evezős csapat (használó) köteles az önkormányzat birtokába visszabocsátani. Javaslatukba kitértek arra is, hogy a használó az ingatlanon bármilyen karbantartást, beruházást és fejlesztést csak saját költségén és kockázatán valósíthat meg, annak megtérítésére a használat megszűnésekor nem tarthat igényt. A Bizottság kérte a használati szerződést- és tervezetet elkészíteni, a kérelmezőktől pedig közös megállapodást kért arra vonatkozóan, hogy egyeztessék és nevezzék meg az önkormányzattal szerződő felet. A területbérleti szerződés tervezetet Délegyháza Község Önkormányzata elkészítette azonban 2011. május 11. napjáig sem Nagy Attila sem Délegyházi Faluszépítő Egyesület nem jelzett vissza arra vonatkozóan, hogy sikerült e megállapodást kötniük a „Vizitelep” területhasználati ügyében, így annak tárgyalása a soron következő testületi ülésen okafogyottá vált.

 

dr. Riebl Antal támogatja a javaslatot, és kéri a képviselők támogatását, és szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

203/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a Nagy Attila délegyházi lakos valamint Délegyházi Faluszépítő Egyesület Ifjúsági Tagozatának evezős csapat létrehozása céljából benyújtott területhasználati kérelme ügyében indult eljárást a felek megállapodása hiányában megszünteti.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 


 

10./ Utcák elnevezése – előadó: dr. Riebl Antal

 

Takácsné Váloczi Tünde ismerteti a rendeletet, miszerint a Képviselő –testület hatáskörébe tartozik az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása. Ezért az Újpesti sor, és a  és a Gyöngyvirág utca mellett helyezkedő 669/6, 669/7, 669/8, 669/9, 669/10, 669/11, helyrajzi számú terület számára a Pénzügyi bizottság a Liliom utca nevet, a Hóvirág utca és az Ibolya utca közötti 955 helyrajzi számú terület nevének pedig a Harcsa utcát javasolják, mert annak az útnak a végén a tóban a szájhagyomány szerint kapitális harcsát fogott egy horgász.

 

dr. Riebl Antal támogatja a javaslatot, és kéri a képviselők támogatását, és szavazatait.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

204/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a 669/6, 669/7, 669/8, 669/9, 669/10, 669/11 hrsz-ú ingatlanok utcáját Liliom utcának nevezi el.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

205/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a 955 hrsz-ú ingatlanok utcáját Harcsa utcának nevezi el.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Lugosi Istvánné javasolja, hogy vizsgálják felül a Kéktó sétány 250/a területet is, mert a környezetében sem található ilyen magas utcaszám.

 

dr. Molnár Zsuzsanna ígéretet tesz a felülvizsgálatra, és arra, hogy az utcanév táblák kihelyezésre kerülnek, illetve térképet tesznek ki a jó eligazodást segítve.

 

dr. Riebl Antal ügyrendi javaslata az, hogy az Óvoda pályázat - közbeszerzési eljárás bírálata témát hozzák előre a pályáztatók elfoglaltsága miatt, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

206/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a Meghívóban a 16. pontban szereplő Óvoda pályázat - közbeszerzési eljárás bírálata témát következő pontként tárgyalja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület

 

 

Folytatás ITT!

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.