Délegyháza

Önkormányzat

2011.08.03.jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

 

Jegyzőkönyv

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 03. napján 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket. Megállapítja ,hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, mivel minden  képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

314/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pontokat.

dr. Riebl Antal a napirendi pontokat szavazásra teszi fel.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

315/2011. (VIII.03.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

2./ Raiffeisen Bank hitelajánlata

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1./ Óvoda bővítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás – dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal tájékoztatást ad arról, hogy Molnár Pál úrral áttekintették a közbeszerzési pályázat anyagát, és arra jutottak, hogy a közbeszerzés akkor nem sérül, ha a Halastó Camping Kft-vel kötnek szerződést  a Napköziotthonos Óvoda Komplex Fejlesztése tárgyában. Tájékoztatást ad még arról is, hogy beszélt a Halastó Camping Kft. ügyvezetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy beszélnie kell a műszaki ellenőrével, hogy a pályázatban foglalt határidőket tartani tudják-e. A következő nap visszahívják, ha velük nincs probléma, akkor a tervezett szerint szerződést kell velük kötni. Itt a vállalási összeg 102 millió forint, ami jelentősen több az előzőhöz képest.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel.

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

316/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a 293/2011. (VII.26.) számú határozatát visszavonja, és a Délegyházi Napköziotthonos Óvoda Komplex Fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetett T-Invest ’91 Kft. visszalépése okán - a szerződéskötéstől való elállását követően - a második helyezett ajánlattevővel, a Halastó Camping Kft-vel kíván szerződést kötni, a szerződéskötésre felkéri a polgármestert. E döntés az M&F Szervezési, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. állásfoglalásán is alapul.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

2./ Raiffeisen Bank hitelajánlata– dr. Riebl Antal

 

dr. Molnár Zsuzsanna ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy áprilisban ajánlatokat kértek be hitelfelvétellel kapcsolatosan az OTP és a Raiffeisen Bank Zrt-től. Az OTP nemleges választ adott, a Raiffeisen Banktól július 28-án kaptunk egy finanszírozási ajánlatot, melyben a 20 milliós hitelt megkapjuk maximum 5 éves futamidőre, azzal a feltétellel, hogy a Fundamentától érkező közel 13 millió forint kötelező előtörlesztés a hitelben., így a tényleges tartozás 6,5 millió forint lesz. A Raiffeisen Bank holnap küldi a szerződés tervezetet, melyet Lugosinénak is alá kell írnia. Ennek feltétele a határozati javaslat elfogadása, valamint a könyvvizsgálói vélemény csatolása, és ez után kerülhet sor a szerződéskötésre.

 

dr. Riebl Antal érdeklődik a kamat feltételekről, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

317/2011.(VIII.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Délegyházi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat tartozása után a Raiffeisen Bank Zrt. felé fennálló készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettsége rendezése érdekében, a társulati hitel kiváltása céljából 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű hitelt vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt-től, maximum 5 éves futamidőre, a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. július 28-án kelt Kötelező Érvényű Finanszírozási Ajánlatában foglalt feltételek mellett, a feltételeket elfogadva.

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét és Jegyzőjét a hitelszerződés aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

dr. Riebl Antalmegköszöni a munkát és a rendkívüli nyílt  ülést bezárja.

 

k.m.f.

 

 

     dr. Riebl Antal                                                                  dr. Molnár Zsuzsanna

       polgármester                                                                        jegyző

 

                                    Görbe István                                                                        Tóth Mihályné

                                  hitelesítő képviselő                                                        hitelesítő képviselő

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.