Délegyháza

Önkormányzat

2011.08.11.jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

 

Jegyzőkönyv

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 11. napján 16.45 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, Bednárik László képviselő távol.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, Bednárik László képviselő hiányzik. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

318/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Jakus Lászlóné és Tóth Mihálynéképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pont. Megkérdezi Derzsi Katalint, hogy hozzájárul-e a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához, mert amennyiben nem, abban az esetben zárt ülést kell elrendelnie.

Derzsi Katalin jegyzőkönyvbe nyilatkozza, hogy hozzájárul a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést.

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

319/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását az alábbiak szerint:

1./ A Kölcsey Művelődési Ház művelődésszervezői státusza

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1./ A Kölcsey Művelődési Ház művelődésszervezői státusza – dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal elmondja, az előzményeket, miszerint a Kölcsey Művelődési Házban dolgozó Derzsi Katalin határozott idejű szerződése 2011. augusztus 15-én lejárna, mert nem tett eleget az alkalmazási feltételben megjelölt nyelvvizsga megszerzésének. Derzsi Katalin azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy közalkalmazotti szerződését hosszabbítása meg a nyelvvizsga megszerzéséig, mivel a nyelvvizsga időpontja 2011. szeptember 10. napja.

 

Derzsi Katalin elmondja, hogy eredmény október 10. napján lesz.

 

dr. Riebl Antal megfogalmazza a határozati javaslatot, és szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

320/2011. (VIII.11.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy Derzsi Katalinnak a Kölcsey Művelődési Házzal fennálló művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonyát 2011. október 31. napjáig meghosszabbítja. A további alkalmazási feltétel a sikeres nyelvvizsga letétele.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, jegyző, személyügyi előadó

 

dr. Riebl Antalmegköszöni a munkát és a rendkívüli  nyílt ülést bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

     dr. Riebl Antal                                                                dr. Molnár Zsuzsanna

       polgármester                                                                  jegyző távollétében

 

                                                                                             Varju Miklósné

                                                                                adóigazgatási és személyügyi

                                                                                                     előadó

 

                                    Jakus Lászlóné                                                                Tóth Mihályné

                                  hitelesítő képviselő                                                        hitelesítő képviselő

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.