HIRDETMÉNY óvodai beiratkozásról

 

HIRDETMÉNY

 

óvodai beiratkozásról

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. t örvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

 

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja

 

a DÉLEGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODÁBA

 

2021. május 3. - 2021. május 7.

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel az óvodai beiratkozásra elektronikus úton, különösen indokolt esetben az óvodavezetővel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A kiküldött jelentkezési lapokat az óvoda e-mail címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kell eljuttatni.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, ez esetben kérjük a szülőket, hogy a szakértői véleményt is szíveskedjenek az óvodának eljuttatni.

 

A szülő tárgyév május 25. napjáig, a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott kérelmével kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A szülő, ha gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az a szülő, aki gyermekét nem a településünk óvodájába íratja be, legkésőbb 2021. május 7. napjáig jelezze az óvoda e-mail címén.

 

 

A Délegyházi Napsugár Óvoda felvételi körzete: Délegyháza Község teljes közigazgatási területe.

 

Az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni:

 

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

 

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

 

  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

 

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

 

·         a gyermek TAJ-kártyáját,

 

·         a gyermek oltási könyvét.

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor az elektronikus elérhetőségek megadásával kérte, elektronikus úton kap értesítést.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutástól - számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.                                                                          

 

 

Délegyháza, 2021. április 12.                  

 

                                                  

 

                                                                                                    dr. Molnár Zsuzsanna s.k.

 

                                                                                                                     jegyző

 

Jelentkezési lap