Délegyháza

Önkormányzat

PÁLYÁZATI felhívás Délegyháza Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki

 

PÁLYÁZATI felhívás

Délegyháza Község Önkormányzata

nyilvános pályázatot ír ki


a Délegyháza Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 078/13 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére.

Az ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adatai:

helyrajzi szám: Délegyháza 078/13

területe: 1079 m2

művelési ága: szántó (0.38 Ak)

 

 

 

 

A terület beépíthetőségével kapcsolatos tájékoztatás:

 

Az Ingatlan Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező ÖT-1 jelű külterületi övezeti tervlap szerint „Lf-1” jelű övezetben van.

 

 

A rendezési tervében a terület maximális beépíthetősége 30 %-os.

 

Az építési telkeken lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény helyezhető el.

 

A melléképítmények közül a következő létesítmény helyezhető el: közműbecsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb  20 m2 vízszintes vetülettel, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna, oszlop, zászlótartó oszlop.

 

 

Az ingatlan közművekkel nem ellátott, a villamos energia hálózatra ráköthető.

 

 

Az ingatlan beépítése az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követő 5 éven belül csak a más célú hasznosításnak kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 13. § (3) bekezdésében meghatározott célú igénybevételekre történő engedélyezését követően lehetséges, feltéve, hogy

 

a) az igénybevevő a tulajdonos vagy az ő érdekében eljáró más személy vagy szervezet,

 

b) az érintett termőföld tulajdonjogának megszerzésének napjától a más célú hasznosítása iránti kérelem benyújtásának napjáig 5 év még nem telt el, és

 

c) a tulajdonos a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tette.

 

 

Az ingatlan más célú hasznosítása a tulajdonjog megszerzését követő 5 éven belül a Földforgalmi törvény 13. § (3) bekezdése szerint a következő célokból lehetséges:

 

a) talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása;

 

b) öntözéshez szükséges létesítmény megvalósítása;

 

c) öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése;

 

d) tájgazdálkodási célú vízpótló csatorna és víztározó létesítése;

 

e) védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által jogszabályban, vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok ellátása;

 

f) mezőgazdasági termeléshez, erdőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épület létesítése;

 

g) lakóépület létesítése;

 

h) a föld megközelítését, illetve a föld használatát biztosító út kialakítása;

 

i)  állandó jellegű növényház létesítése,

 

j) a föld művelési ágának megfelelő műveléshez, mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó eszköz telepítése vagy építmény elhelyezése.

 

 

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követő 5 éven túl a más célú hasznosítás (pl. beépítés) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően a fenti korlátozás nélkül engedélyezhető.

 

 

 

Az Ingatlan minimális értékesítési ára: 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint

 

 

 

Elővásárlási jog:

 

  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) és (5) bekezdése alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben, ha az ingatlan vételára eléri az 5 millió forintot
  • A mezőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 18.§-a szerint a föld eladása esetén fennálló elővásárlási jog, a 19-22. §-ban foglaltak alkalmazásával

 

 

 

Pályázók köre:

 

Pályázatot belföldi természetes személy és tagállami állampolgár nyújthat be a Földforgalmi törvény alapján.

 

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. A tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.

 

 

 

A pályázat benyújtásának helye, ideje, módja:

 

A pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag zárt, sértetlen borítékban, személyesen a Délegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy postai úton a Délegyházi Polgármesteri Hivatal címére (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) lehet. 

 

A borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget: „Pályázat a Délegyháza 078/13 hrsz-ú ingatlanra. Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”

 

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.

 

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

 

 

A pályázatok beérkezésének határideje:

 

Az ajánlatokat legkésőbb 2024. április 3. (szerda) napján 10.00 óráig kell benyújtani.

 

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 

Az ajánlatok bontását követő 90 nap.

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

 

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 

A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötései nincsenek.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

-    A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

 

a) természetes személy nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

 

b) levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot.

 

      A pályázónak a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a Földforgalmi tv. 13. § (3) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - más célra nem hasznosítja.

 

      A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a föld tulajdonjogát megszerezheti, mert vele szemben nem állapították meg a szerzést megelőző 5 éven belül, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

 

      A pályázó nyilatkozatát, hogy a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt, avagy annak igazolását, hogy földművesnek minősül.

 

      A pályázónak a megajánlott vételárat tartalmazó vételi ajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt ütemezését, határidejét. (Részletfizetés esetén legfeljebb 6 hónapon belül meg kell fizetni a teljes vételárat). A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

      A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

 

      A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

 

      A pályázó részletes elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

 

      A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

 

 

A pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázó köteles 2.000 000 Ft összegű bánatpénz Délegyháza Község Önkormányzat OTP Bank–nál vezetett 11742180-15441654 számú számlaszámra történő megfizetését igazolni. A bánatpénz a pályázó által fizetendő vételárba beszámít.

 

A megfizetett bánatpénz összege pályázó részére visszajár, amennyiben:

 

-            Délegyháza Község Önkormányzatának felróható okból a szerződéskötés meghiúsul,

 

-            Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében nem a benyújtott pályázat a nyertes,

 

-            Délegyháza Község Önkormányzata a pályázatot (az eljárás bármely szakaszában) indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

 

 

Amennyiben pályázó a pályázati ajánlatát a szerződéskötés időpontjáig visszavonja, vagy a szerződéskötés pályázó részére felróható okból hiúsul meg, úgy a bánatpénz összegét pályázó semmilyen jogcímen nem követelheti vissza Délegyháza Község Önkormányzatától.

 

 

A pályázat kiírója a hiánypótlásra minden pályázónak 1 alkalommal lehetőséget biztosít.

 

 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

 

Délegyháza Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Az elbírálásra jogosult:

 

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

 

 

Az elbírálás határideje:

 

Az egyes ajánlatok elbírálására a Képviselő-testület benyújtási határidőt követő első ülésén, de legkésőbb 2024. április 30-ig kerül sor.

 

 

Bírálati szempontok:

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár.

 

Amennyiben a legelőnyösebb ajánlatok között nettó 1.000.000,- Ft-nál kisebb különbség van, úgy az ezen körbe tartozó pályázók között pályáztató versenytárgyalást tart, és a versenytárgyalás során legmagasabb vételárat ajánló pályázót nyilvánítja a pályázat nyertesének.

 

Amennyiben a versenytárgyalás nem vezet eredményre, és annak során a pályázók azonos összegű ajánlatot tesznek, az nyer, aki a vételár egyösszegű megfizetését vállalja.

 

Amennyiben ez sem vezetne eredményre, úgy az lesz a pályázat nyertese, aki az eredeti ajánlatában a magasabb összegű ajánlatot tette.

 

 

Az eredményhirdetés módja:

 

A pályázókat a döntést követően a kiíró írásban értesíti az elbírálás eredményéről.

 

 

A szerződés megkötésének helye, időpontja, feltételei:

 

A szerződéskötés helye:

 

Délegyházi Polgármesteri Hivatal

 

A szerződéskötés ideje:

 

A pályázat nyertesének a bírálatról szóló értesítését követő 30 napon belül.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni.

 

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

 

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

 

 

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

 

A pályázattal, valamint a pályázat tárgyát képező ingatlanokkal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

 

 

 

dr. Molnár Zsuzsanna

dr. Riebl Antal

jegyző

Polgármester

Tel.: 06-24/542-155 / 2 mellék

Tel: 06-24/542-155

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.