Délegyháza

Önkormányzat

HIRDETMÉNY óvodai beiratkozásról

 

HIRDETMÉNY

 

óvodai beiratkozásról

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. t örvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

 

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja

 

a DÉLEGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODÁBA

 

2021. május 3. - 2021. május 7.

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel az óvodai beiratkozásra elektronikus úton, különösen indokolt esetben az óvodavezetővel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A kiküldött jelentkezési lapokat az óvoda e-mail címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kell eljuttatni.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, ez esetben kérjük a szülőket, hogy a szakértői véleményt is szíveskedjenek az óvodának eljuttatni.

 

A szülő tárgyév május 25. napjáig, a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott kérelmével kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A szülő, ha gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az a szülő, aki gyermekét nem a településünk óvodájába íratja be, legkésőbb 2021. május 7. napjáig jelezze az óvoda e-mail címén.

 

 

A Délegyházi Napsugár Óvoda felvételi körzete: Délegyháza Község teljes közigazgatási területe.

 

Az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni:

 

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

 

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

 

  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

 

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

 

·         a gyermek TAJ-kártyáját,

 

·         a gyermek oltási könyvét.

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor az elektronikus elérhetőségek megadásával kérte, elektronikus úton kap értesítést.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutástól - számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.                                                                          

 

 

Délegyháza, 2021. április 12.                  

 

                                                  

 

                                                                                                    dr. Molnár Zsuzsanna s.k.

 

                                                                                                                     jegyző

 

Jelentkezési lap

 

Tájékoztatást

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elmű megbízásából a kisfeszültségű elektromos hálózat mentén a következő két hétben gallyazást végeznek. A keletkezett hulladékot kb. egy héten belül elszállítják a megbízott cég munkatársai.
Délegyháza Község Önkormányzata

Sütőolaj és zsiradék gyűjtési pont tájékoztatás

 

Tisztelt Délegyházi Lakosok!

 

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Délegyháza Község Önkormányzata a Biotrans Kft. segítségével folyamatos lakossági használt sütőolaj és zsiradék gyűjtési pontot létesített.

 

Helyszín:

 

Gombüzem udvara (2337 Délegyháza, Kossuth u. 68. 1178/1 hrsz.)

 

Gyűjtőedénybe való elhelyezés módja:

 

  1. Lezárt PET-palackban
  2. Zárt befőttes üvegben

 

Gyűjtés kezdete: 2021.04.12. (hétfő)

 

A sütőolajat, kókusz- vagy pálmazsírt a fent leírt módon

 

hétfőnként de. 7-10 óráig, illetve du. 14-18 óráig lehet hozni.

 

A nevezett hulladékok átvétele ingyenes!

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zsebi-Baba Családi Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Délegyháza Község Önkormányzata 

                     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsebi-Baba Családi Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                   

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2021.08.01.-2026.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u 2.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Zsebi-Baba Családi Bölcsőde vezetői feladatainak ellátása, az intézmény irányítása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                        

Pályázati feltételek:

 

•         Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

•         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a Kft. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         szakmai önéletrajz

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2703-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Családi bölcsőde intézményvezető.

 

vagy

 

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázat az,mely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését,valamint a jogszabály által előírt véleményezéseket követően, de legkésőbb a Kt. ülésén dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

 

 

Délegyháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Délegyházi Vackor Bölcsőde Bölcsődevezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

                            Délegyháza Község Önkormányzata                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Délegyházi Vackor Bölcsőde

Bölcsődevezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2021.08.01.-2026.07.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2337 Délegyháza, Rákóczi u. 10.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető feladata a kisgyermek-nevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő, 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását, gondozását végző, valamint testi-lelki-szellemi fejlődését elősegítő költségvetési intézmény vezetése, irányítésa

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy ,

•      magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 30/432-4137 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337 Délegyháza, Árpád u . 8 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2704-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Bölcsőde intézményvezető.

•         Elektronikus úton Varju Miklósné részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határidőben benyújtott pályázat az,mely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi, és az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését,valamint a jogszabály által előírt véleményezéseket követően dönt.

 

 

 

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.